ក្រុមហ៊ុន សំណង់ក្មេងវត្ត

SAMNANG KHMENG WAT CO.,LTD.

ក្រុមហ៊ុន សំណង់ក្មេងវត្ត

     ក្រុមហ៊ុន សំណង់ក្មេងវត្ត ជាក្រុមហ៊ុនសំណង់់ដែលមានការទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ រាល់សំណង់ស្ពាន និងផ្លូវសុទ្ធតែត្រូវបានសាងសង់យ៉ាងព្រឹតព្រៀងបំផុតស្របតាមស្តង់ដារ ACI (American Concrete Institute)។

▪   ក្រុមហ៊ុន សំណង់នាំមុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៩
▪   កសាងជាង ២.០០០ សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ អគាររដ្ឋាភិបាល វត្តអារាម ផ្លូវថ្នល់ និងស្ពាន
▪   បានធ្វើការកែលម្អនូវផ្លូវសំខាន់ៗចំនួន ៦ ក្រោមជំនួយឧបត្ថមពី ADB និងធនាគារពិភពលោក
▪   ស្របតាមស្ដង់ដារគុណភាពខ្ពស់ ដោយប្រើប្រាស់នូវគ្រឿងចក្រទំនើបជាមួយសម្ភារៈមានគុណភាពខ្ពស់ បូករួមនឹងវិធីសាស្រ្តមានការពិសោធន៍យ៉ាងច្បាស់លាស់
▪   ក្រុមវិស្វករ អ្នកសាងសង់ និងកម្មករ មានការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំង និងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវ។

សំណុំរូបភាព